Lưu trữ

Archive for the ‘Hồi ký Trần Văn Giàu’ Category

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 7)

17. Chính phủ VNDCCH – Hồ Chủ tịch tán thành kháng chiến

Huấn lệnh của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
gởi cho nhân dân Nam Bộ Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 6)

15. Pháp chiếm trung tâm Sài Gòn bằng vũ lực Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 5)

12. Ngày 2 tháng 9:
Máu đồng bào bắt đầu chảy ở Sài Gòn Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 4)

9. Quyết định cho tàu ghe cấp tốc đi rước tù chính trị Côn Đảo về Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 3)

8. Ngày 25 tháng 8 Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 2)

4. Ta tập hợp lực lượng yêu nước.
Sự phân hoá của các lực lượng chính trị thân Nhật
ở Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng.
Sự thành lập nhanh chóng và sự tan vỡ cấp kỳ
của “Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất”. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm

TỔNG KHỞI NGHĨA THÀNH CÔNG: KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP BẮT ĐẦU Xem chi tiết…