Lưu trữ

Posts Tagged ‘xã hội công dân’

Người Trung Quốc bàn về xã hội công dân

Ngô Nhân Dụng: Tại Trung Quốc, từ thập niên 1980 giới khoa học xã hội đã thảo luận công khai và khá sôi nổi về đề tài xã hội công dân (tiếng Anh, Civil Society, tiếng Pháp, Société Civile). Năm 1986 khi Trung ương Đảng Cộng Sản in tập sách “Hướng dẫn việc Xây dựng Nền Văn minh Tinh thần,” trong đó nhấn mạnh công tác “phát huy ý thức công dân xã hội chủ nghĩa,” nhiều học giả thấy một cơ hội tốt để bàn vấn đề này. Lấy trớn từ đề tài “ý thức công dân,” tạp chí Thiên Tân Xã hội Khoa học (tức báo Khoa học Xã hội tại thành phố Thiên Tân) bắt đầu cuộc thảo luận. Xem chi tiết…

Xã hội dân sự, Xã hội công dân lừng lững bước tới

Tháng Mười 23, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xã hội dân sự, xã hội công dân là tương lai rất gần trên đất nước ta. Nó đang lớn dần từng ngày, từng ngày.

Xã hội dân sự, xã hội công dân là phép mầu nhiệm, là biện pháp thực tế nhất để cứu dân tộc ta ra khỏi bế tắc, trầm luân hiện tại.

Xem chi tiết…